Fakta

Tall og fakta om velferdstjenester i Norge

Helseutgiftene i Norge har økt med 50 milliarder kroner de siste tre årene.
Publisert: 23.08.2017 kl 10.20

BARNEHAGE

84 387 flere barn har fått barnehageplass etter at barnehage forliket ble inngått i 2003.
Over 282 000 barn gikk i barnehage i 2016. Om lag halvparten av disse går i privat barnehage.

Kilde: SSB

ØKNING I HELSE- OG OMSORGSUTGIFTER

50 milliarder kroner har helseutgiftene i Norge økt med de siste tre årene.
Om lag en tredjedel av de totale utgiftene er knyttet til sykehjemstjenester og hjemmesykepleie.

Kilde: SSB Helseregnskapet

REHABILITERING

I 2014 kom 63 % av døgnrehabilitering fra private institusjoner.

Kilde: Helsedirektoratets rapport «Private aktører i spesialisthelsetjenesten»

SPESIALISTHELSETJENESTE

10 % av driftsutgiftene til helseforetakene går til kjøp av spesialisthelsetjenester fra private (14 mrd). En stor del av dette går til langsiktige driftsavtaler med avtalesykehus som Lovisenberg og Diakonhjemmet. Kilde: SSB

 

Om lag 5 % av kostnadene i spesialisthelse tjenesten er knyttet til kortere avtaler innen somatikk, psykisk helsevern, rusbehandling, rehabilitering og lab/røntgen.

Kilde: Oslo Economics/SAMDATA

OMSORG

Om lag 11 % av syke- og aldershjemsplassene leveres av private aktører, ideelle og kommersielle. Av vel 4 600 private plasser i 2016, utgjorde de kommersielt drevne 55 prosent.

Kilde: SSB Omsorgstjenester 2016

Alle artikler

Samfunnsansvar og pragmatisme

- Konkurranse skjerper effektiviteten

– Vi må bruke samfunnets samlede ressurser bedre

Innkjøpsmaktens ansikt

Medisinmannen

Lever av å tenke annerledes

Fürst når det gjelder

Med hjertet på rett sted

Barnehageforlikets mor og far

Eventyret på Alna

Den gode dagen

Omsorg og hygge hånd i hånd

Rehabiliterings-spesialisten

Får sjuke raskare tilbake

Fakta

Last ned hele magasinet (pdf)

Fra lanseringen av magasinet